Herman berättar om Mentor Mothers

Korsvei Sverige har ju engagerat sig för organisationen Philani och dess arbetsmetod Mentor Mothers i Sydafrika i ett par års tid — visst vill vi allihop veta mer om vad det innebär? Herman Hallonsten, Svenska kyrkans medarbetare på plats, svarar på några frågor.

Philani -- ett hus och många mobila enheter. Foto: Herman Hallonsten
Philani — ett hus och många mobila enheter. Foto: Herman Hallonsten

Herman, du arbetar med mentormammor — vad är det för något?

Mentormammor är en metod för grundläggande och uppsökande arbete med mödra- och barnhälsa, alltså bland gravida kvinnor, nyblivna mammor och barn mellan noll och fem år. Ett bra sätt att på svenska beskriva metoden är att jämföra den med en mobil och ambulerande mödra- och barnavårdscentral. Hälsoproblem hos de kvinnor och barn som får stöd genom mentormammorna är oftast relaterade till undernäring, hiv eller tuberkulos. Forskning och erfarenhet visar att ju tidigare de problemen upptäcks, särskilt undernäring hos gravida kvinnor och nyfödda, och ju snabbare stödåtgärder sätts in, desto större är chansen för dels överlevnad, dels att barnen skall kunna klara av skolgång, arbete, sociala kontakter och mycket mer.

Philani grundades 1979, och metoden med mentormammor startade 2002 i kåkstäderna runt Kapstaden. Sedan 2010 arbetar mentormammor också på landsbygden i Östra Kapprovinsen, sedan 2012 finns de i Swaziland, och 2013 började de i Etiopien.

Mentormammor är hälsoarbetare av typen ’community health workers’. Men de är mer. De bidrar också till ett starkare lokalsamhälle och representerar som en informell ekumenisk gemenskap Kristus och kyrkan — som i Matteusevangeliet 18:20.

Månadsmöte med mentormammorna. Foto: Herman Hallonsten
Månadsmöte med mentormammorna. Foto: Herman Hallonsten

Arbetssättet har blivit modell för barn- och mödrahälsovårdsarbete i flera länder — vad tror du att det är som gör att det fungerar så bra?

Metoden utgår från fem pelare som borgar för kvalitet i arbetet. Det är

noggrann rekrytering,

utbildning som är relevant för den praktiska uppgiften,

handlingsfokuserad hälsointervention i hemmet,

fältbaserad handledning

och stöd för mentormammorna

samt kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återkoppling i arbetet.

Metoden med mentormammor är afrikansk och har integrerat influenser från hemsjukvårdsarbete i Nordamerika och ”peer mentor systems” i Asien med ett preventivt arbetssätt av det slag som vi känner igen från Sverige.

Jag vill också nämna en sak till som är svår att mäta men uppenbar när vi följer med mentormammorna: de är alla motiverade av en personlig tro — tron är drivkraften i deras svåra arbete med att tjäna sina medmänniskor i sina lokala gemenskaper.

Vilka är mentormammorna?

Mentormammorna är ”de främsta bland jämlikar” — på fackspråk kallas det för ’positive deviants’. Det innebär att de är kvinnor och mödrar som själva har klarat uppgiften att ge sina barn en bra start och skapa en fungerande situation för sin familj trots svåra omständigheter. På det sättet blir de förebilder för andra kvinnor i grannskapet, och de blir faktiskt profeter för hälsa och nutrition i sitt eget lokalsamhälle.

Vad man kan behöva hjälp med. Men det informella arbetet dominerar många mentormammors dagar. Foto: Herman Hallonsten
En del av vad man kan behöva hjälp med. Men det informella arbetet dominerar många mentormammors dagar. Foto: Herman Hallonsten

Vad lär de dig, och vad tror du att de kan lära oss?

Mentormammorna lär mig mycket om kärlek — till barnen, till Jesus och till Gud. De lär mig hopp — att liv och hälsa är möjligt trots extrem fattigdom och utsatthet. De lär mig avgörelse, tro. Och de lär mig att med en stark andlig och mänsklig gemenskap som bas kan vi skapa under – tillsammans.

Mentormammorna kan påminna oss i Sverige om att det finns en pålitlig tidlöshet i det diakonala arbetet och om att vi är kallade att upprepa detta i varje ny tid och situation. Det handlar om att se varandra, våga möta andras och egen utsatthet, ställa frågorna: Vem är du? Vad behöver du? — och det handlar om att räcka ut en hand som är villig att arbeta och om att ha ett hjärta som är berett att ta ställning. I korthet att ha klart för sig svar på två grundläggande frågor: I vems namn? För vems skull?

Philani presenterar sig. Foto: Herman Hallonsten
Philani presenterar sig. Foto: Herman Hallonsten

Vad kan vi i Sverige göra för att stötta er?

Mycket. Och det handlar om delande och hårt arbete. Delande av dels bön och lovsång, dels materiella resurser. Ni kan lita på att mentormammorna ber för er. I Afrika framträder Anden som treenigheten starkaste del, och bönen bärs av en stark andlig längtan. Sista fredagen i månaden samlas 100 mentormammor, och taket lyfter av sången. I vår tid är det vår del av världen som flödar över av resurser, och vi kan dela med oss av dem utifrån den urmänskliga insikt som också Paulus ger uttryck för i Andra Korinthierbrevet 8:14. Ett ömsesidigt delande människor emellan utgår från en insikt om jämvikt. Idag är det jag som har något att dela, men en annan gång kan det vara jag som är i behov av att få ta emot. Denna insikt säger oss att delande är inte bara altruistiskt utan också uttryck för självbevarelsedrift. Och mentormammorna lär oss att hårt arbete leder till goda resultat. Allt vad ni i Sverige kan göra praktiskt och av påverkans- och informationsarbete för mödra- och barnhälsa är ett bra stöd. Och inte minst att se till så att kvinnors och barns hälsa är tillgodosedd i Sverige och bland alla människor som kommer till vårt land nu.

Utbildning pågår hela tiden. Foto: Herman Hallonsten
Utbildning pågår hela tiden. Foto: Herman Hallonsten

Vilka tecken på hopp ser du och dina medarbetare i Sydafrika just nu?

Mentormammorna förmedlar hopp genom sin kärleksfulla och universella hållning i ett Sydafrika som länge än kommer att präglas av den åtskillnad och avhumanisering som kolonialism och apartheid skapade. För mentormammorna spelar inte hudfärg eller religiös tillhörighet någon roll. Alla kvinnor har samma rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, och alla barn har rätt att få en bra start i livet.

Medarbetarmöte. Foto: Herman Hallonsten
Medarbetarmöte. Foto: Herman Hallonsten

Sydafrika är världens mest ojämlika land. Detta är resultatet av många utmaningar och en oförmåga att hantera dem, till exempel korruption och girighet, ojämlika möjligheter till utbildning och arbete, genusorättvisa och brist på jämställdhet samt ett utbrett sexuellt våld mot kvinnor och barn. Mitt i allt detta står mentormammorna och andra community-baserade initiativ för ett hopp om förändring som kan jämföras med vår svenska historia: samhället och kyrkan byggs långsamt underifrån av dem som vill förändring och utveckling. För alla. Det görs stora framsteg i Sydafrika, och varje exempel är en byggsten i det nya land som kommer att växa fram.

***

Tack Herman!

Du som vill veta mer om Philani kan läsa mycket (på engelska) på organisationens hemsida. Och Tranås församling säljer förkläden från Philanis verkstad på sin julbasar i år — kanske en idé för fler?

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation